پایان نامه ارشد

c (1153)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مدیریت و حسابداری – گروه مديريت بازرگانی پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش :بازاریابی عنوان: تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1154)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی دانشكده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرایش : ” بازاریابی ” عنوان: بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1142)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور ابرکوه گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده استاد راهنما: حمید رضا ابراهیمی نگارش: یوسف اسدی زمستان 1390 بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1155)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس گروه مدیریت بازرگانی پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی((M.A گرايش: بازاریابی عنوان: بررسي تأثيرات كيفيت خدمات، ارتباطات و تجربه نام ونشان تجاري بر تعلق نام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1143)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی رابطه بين سرمایه اجتماعي واستراتژی های كارآفريني درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز استاد راهنما: نگارش: شماره دانشجویی: زمستان1393 فهرست مطالب Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1144)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور گروه مدیریت عنوان تحقيق: «بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني بانک رفاه کارگران استاد راهنما: نگارش: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1145)

3باسمه تعالي دانشگاه پیام نور گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم استاد راهنما: نگارش: شماره دانشجویی: زمستان 93 چكيده : بازارگراییوتأثیرآنبرنوآوریکسبوکارازجملهمباحثمهمومحوريدرمدیریتبازارومشترياست. اینتحقیق،ابتدابهبررسیدیدگاهها،مدلهايمختلفبازارگراییوتأثیربازارگراییبرنوآوریکسبوکارباتوجهبهقابلیتهايبازاریابیمیپردازد؛سپسروابطمیانبازارگرایی و نوآوریکسبوکاررابررسیمیکند. جامعه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1146)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور خنج گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج استاد راهنما: آقای مسعود بیرجندی نگارش: شکوفه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1148)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور خنج گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعي بر كارآفريني سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس استاد راهنما: آقای مسعود بیرجندی نگارش: مسعود رنجبر شماره دانشجویی: خرداد 1393 Read more…

By 92, ago